Våtrumskontroll

I samband med varje lägenhetsöverlåtelse gör föreningen en våtrumskontroll med fukt­mät­ning i kök och badrum. Kontrollen utförs av ett specialistföretag och är en statusundersökning för föreningens och husens bästa.

Syftet med kontrollen är att vi ska kunna förvissa oss om att husets stomme, väggar mm är torra, vilket är ett ansvar som åvilar föreningen. Vi kan samtidigt bilda oss en uppfattning om huruvida ytskikt, tätskikt, golvbrunnen eller rörledningarna till rör­stammarna inom våtrummen i lägenheterna kräver reparationsåtgärder. Sådana repara­tionsåtgärder ligger inom bostadsrättshavarens ansvarsområde. Resultatet av kontrollen meddelas därför bostadsrättshavaren eller dennes befullmäktigade ombud.

Våtrumskontrollen är endast en statuskontroll för föreningens räkning och kan inte åberopas som en jordabalksbesiktning eller en överlåtelsebesiktning. Köparens undersökningsplikt kvarstår utan inskränkning.

Läs mer här: